top of page
  • עו"ד אילן ורדניקוב

תמריץ כלכלי כמניע להגשת תביעה ייצוגית האם הוא יכול למנוע את אישורה בבית המשפט?

עודכן: 26 בדצמ׳ 2019


במקרה של הצלחה, חוק התובענות הייצוגיות מעניק תמריצים כלכליים לתובע המייצג ולעורך דינו, בדמות גמול ושכר טרחה. [ראו בסעיפים 22 ו-23 לחוק].

תמריצים כלכליים אלו משקפים את כוונת המחוקק, לרתום את האינטרס הכלכלי הפרטי של התובע ועורך דינו, לשם הגשת תביעות ראויות לטובת הציבור. תביעות ייצוגיות כאלו, משיגות בדרך כלל מספר מטרות ציבוריות חשובות : פיצוי כספי לטובת הציבור, הרתעת גופים שמפרים את החוק כלפי קבוצה גדולה של אנשים ומניעת הפרות חוק עתידיות.

למרות הוראות החוק הברורות, נשמעו בבתי המשפט במשך שנים, טענות רבות מצידם של מייצגי הנתבעים, לפיהן התובע הייצוגי "מחפש להתעשר" ולכן איננו ראוי להיות תובע ייצוגי. טענות דומות הופנו כלפי עורכי דין, שלכאורה הגישו את התביעה הייצוגית רק לטובת שכר הטרחה שלהם. ולכן, לשיטת הנתבעים יש לדחות את התביעה הייצוגית.

אולם דומה שנסתם הגולל על הטענות הללו, בזכות פסק דינו המנומק של בית המשפט העליון, בעניין ע"א 8037/06 ברזילי נ' פרי ניר.

באותו מקרה נקבע בדעת רוב של השופטים ח' מלצר וס' ג'ובראן, שתביעות ייצוגיות ראויות שמקדמות את האינטרס הציבורי - צריכות להיות מאושרות בלי קשר לשאלה מי יזם את התביעה (התובע או עורך דינו). בהחלטתו בית המשפט העליון קיבל את הערעור של התובע הייצוגי ועורך דינו על החלטת בית המשפט המחוזי בנצרת.

בעניין פריניר בית המשפט המחוזי בנצרת דחה את אישור התובענה הייצוגית. זאת למרות קביעותיו שחברת פריניר ביצעה הטעיית צרכנים בשיווק מוצרים "כשרים לפסח" - על אף שהרבנות התריעה שקיים חשש לחמץ. עוד נקבע שפריניר התרשלה והפרה חובה חקוקה. למרות כל האמור, בית המשפט המחוזי התרשם שהתביעה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשו ביוזמתו של עורך הדין של התובע הייצוגי מתוך מניעים אישיים ושיקולים של קבלת שכר טרחה. לכן העדיף בית המשפט המחוזי לדחותה, בין היתר בשל הנימוק שהדבר עולה לכדי חוסר תום לב בניהול ההליך.

לעומת זאת, בית המשפט העליון העדיף לקדם את האינטרס הציבורי, בהרתעה ואכיפה כנגד תאגיד שקיימות ראיות לכך שהפר את החוקים, תוך פגיעה בציבור הצרכנים.

בית המשפט העליון קבע בדעת רוב, שגם אם הגשת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית נובעת מיוזמתו של עורך הדין, משיקולי גמול ושכר טרחה, אין בכך כדי להביא לדחייתה.

לדעתי, ההנמקה של בית המשפט העליון מאוד ברורה ונכונה. בהתחשב בכך שמדובר בתובענה ייצוגית ראויה, בעלת עילה משפטית מוצקה, הנתמכת בראיות לפגיעה בציבור, הרי שאישור התובענה מקדם את האינטרס הציבורי.

חוק התובענות הייצוגיות הוא חוק חשוב שמשפיע ויוצר שינוי שמקדם את האינטרס הציבורי, בכך שהוא מרתיע תאגידים מפני הפרות חוק ומבטיח פיצוי לנפגעים. פסיקה אשר דוחה תביעה ייצוגית מוצדקת ונכונה לאור יזמות מצד עורכי הדין - פוגעת קשות בתמריצים הכלכליים שנקבעו בחוק.

בהיעדר תמריצים כלכליים בדמות גמול מיוחד לתובע הייצוגי ושכר טרחה לעורכי דינו, ספק רב אם היו מוגשות תביעות ייצוגיות רבות, ומכאן שהאינטרס הציבורי היה נפגע. בהיעדר האכיפה הפרטית האפקטיבית שיוצרות התביעות הייצוגיות - יגבר התמריץ הכלכלי של גופים חזקים לרמות צרכנים, לפגוע באינטרסים הציבוריים לשם גריפת רווח כספי.


54 צפיות0 תגובות
bottom of page